További 15 termék További 38 termék További 6 termék További 87 termék További 5 termék További 2 termék További 18 termék További 20 termék További 2 termék További 631 termék További 14 termék További 133 termék

  Adatvédelem

   Adatvédelmi tájékoztató

   1. Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:

    Az adatkezelő megnevezése: Selectguitars Kft.
    Az adatkezelő levelezési címe: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a.
    Az adatkezelő e-mail címe: info@selectguitars.eu
    Az adatkezelő telefonszáma: 06 70 551 0000
    Weboldal, Holnap: https://www.selectguitars.eu
     
   2. Az adatkezelés célja és az adatkezelésben érintettek:

    A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Az adatkezelő https://www.selectguitars.eu weboldal (a továbbiakban: Weboldal, Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. A jelen Szabályzat célja, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és emberi feldolgozása során (adatvédelem). 
     
   3. A kezelt személyes adatok köre:

    A honlapunkon végzett adat kezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama a következőek:
     
    Regisztráció:
    A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia
    a következő személyes adatokat:
    Felhasználónév,
    saját e-mail cím,
    telefonszám
    Cégnév és adószám, ha rendelkezik vele, vagy jogszabályi kötelezően előírja.
    számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
    szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
     
    Technikai adatok:
    A rendszerünk működtetése során automatizáltan technikailag rögzítésre kerülő adatok:
    Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele
    során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
    eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével -
    össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a adatkezelő fér hozzá.
     
    Jellemzően ilyen adatok közzé tartozik:
    User agent azaz böngésző és eszköz információk, eszköz IP címe, szerver oldali zárt PhP
    objektumok és/vagy hozzá kötődő session kulcsok, munkamenetek, melyek egy része a
    weboldalunk technikai működéséhez is nélkülözhetetlenül szükséges.
     
   4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:

    A honlapunkon végzett adat kezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama a következőek:
     
    Regisztráció:
    A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia
    a következő személyes adatokat:
    Felhasználónév,
    saját e-mail cím,
    telefonszám
    Cégnév és adószám, ha rendelkezik vele, vagy jogszabályi kötelezően előírja.
    számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
    szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
     
    Technikai adatok:
    A rendszerünk működtetése során automatizáltan technikailag rögzítésre kerülő adatok:
    Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele
    során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
    eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével -
    össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a adatkezelő fér hozzá.
     
    Jellemzően ilyen adatok közzé tartozik:
    User agent azaz böngésző és eszköz információk, eszköz IP címe, szerver oldali zárt PhP
    objektumok és/vagy hozzá kötődő session kulcsok, munkamenetek, melyek egy része a
    weboldalunk technikai működéséhez is nélkülözhetetlenül szükséges.
     
   5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás. adatfeldolgozás:

    Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve annak belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
     
    Adatfeldolgozók megnevezése: 
    Berger Könyvelőiroda Kft - Budapest, Tátra u. 5/a, 1136 (könyvelés)
    KBOSS.hu Kft - 1031 Budapest, Záhony utca 7. (számlázóprogram)
    Magyar Posta Zrt. - 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. (futár)
    Groteszk Kreatív Társulat Bt. - 1135 Budapest, Petneházy uca 55.  (webtárhely)
     
   6. Az adatkezelés időtartama:

    A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
     
    Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. Hírlevél esetén a személyes adatok  kezelése a hírlevélről, a meghatározott módon történő leiratkozásig tart.
     
   7. Éríntett jogai és jogérvényesítési lehetőségek:

    Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes
    adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Az adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
     
    Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
    Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az
    adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása
    céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
    incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
    az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
     
    Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelő
    munkatársához fordulhat a felsorolt és weboldalunkon is nyilvánosan megtalálható elérhetőségeken
    keresztül.  
     
    Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett kérheti továbbá,  adatainak zárolását. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
    A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
    korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
    céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
    Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
    kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
    elutasításának ténybeli és jogi indokait.
    Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem
    benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
    megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
    Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti
    Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
    (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt
    érvényesítheti jogait.
    Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta
    meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az
    Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető
    segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
    céljából
     
   8. Hírlevél, személyre szabott hírlevél:

    Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az adatkezelő nem használja reklámozási célra.
     
    Hírlevél, személyre szabott hírlevél: A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Az adatkezelő a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében az adatkezelő a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára. Hírlevél és személyre szabott hírlevél esetében az adatkezelő, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra vagy linkre kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
     
   9. Egyéb rendelkezések:

    Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
    technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
    legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
    jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
    olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
    irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
     
    Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek a honlap felületén történő
    előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az
    Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a
    Honlapon biztosított módon. 
     
    Budapest, 2018. május 25.